Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i aktualnych rabatach oraz informacji handlowych w zakresie produktów i usług od serwisu urszulabartkowska.pl na podany przeze mnie adres e-mail, w oparciu o art. 23. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Zapis na newsletter

Regulamin

Regulamin świadczenia usług elektronicznych www.urszulabartkowska.pl

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Muzyk – Urszula Bartkowska prowadząca działalność pod firmą Urszula Bartkowska Muzyk, pod adresem: ul. Mazowiecka 27 lok. 9, 30-019 Kraków, NIP: 6761699005, REGON: 350698794.
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresami: www.urszulabartkowska.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę z Muzyk.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Muzyk umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – udostępnione Klientowi miejsce na serwerze oznaczone indywidualnym loginem pozwalające korzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu i zarządzać swoimi danymi;
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie www.urszulabartkowska.pl;
Szkolenie – szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Muzyk w sposób tradycyjny, na które za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać rezerwacji. Szkolenie ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie pełni roli psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego.
Webinar – szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Muzyk transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające Klientom interaktywny udział.
Usługa – Szkolenie lub Webinar.
Produkt w formie cyfrowej – materiały szkoleniowe Muzyk w formie cyfrowej, które nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym.
Produkt – Produkt w formie tradycyjnej lub Produkt w formie cyfrowej.
Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Muzyk przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i biznesowym i wysyłana do nich przez Muzyk, za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez aplikację Freshmail.
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm).
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 2
Postanowienia ogólne

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Muzyk świadczy drogą elektroniczną (za pośrednictwem Serwisu) następujące usługi:
założenie i prowadzenia Konta,
Newsletter,
dostawę Produktów w formie cyfrowej,
zawarcia umowy o udział w Szkoleniu,
Webinarów.
Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mogą kontaktować się z Muzyk to:
adres poczty elektronicznej: [ula@urszulabartkowska.pl].
telefon: 501365507,
adresy: ul. Mazowiecka 27 lok. 9 (30-019 Kraków).
Muzyk kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w ramach korzystania z Serwisu przez Klientów.
Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Muzyk, system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
zapewniać dostęp do sieci Internet,
posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta,
przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies,
posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli,
posiadać oprogramowanie służące do otwierania plików w formacie .pdf (konieczne dla otworzenia pliku z biletem na Szkolenia).
Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Muzyk niniejszym informuje, że:
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
Muzyk wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca Serwisu pliki cookies, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Muzyk zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.
Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Muzyk i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
Muzyk uprawnione jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta informacji handlowych, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody poprzez kliknięcie pola wyboru (tzw. checkboxa).
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu albo zawarcia umowy o uczestnictwo w Szkoleniu lub Webinarze jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przez Klienta odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na stronie głównej Serwisu – www.urszulabartkowska.pl. Regulamin również może zostać pobrany w formie pliku .pdf oraz wydrukowany.
Newsletter świadczony jest za pomocą usługi Freshmail posiadającej wyodrębniony regulamin, wymagający odrębnej akceptacji, poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu.

§ 3
Rejestracja Konta i Zamówienia

Rejestracji Konta w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Rejestracja Konta polega na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie oraz potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w automatycznie generowany link wysyłany na podany w formularzu adres e-mail w terminie 24h od jego wysłania.
Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:
podanie w formularzu następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko (nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, i numer telefonu Użytkownika, NIP (w przypadku przedsiębiorców) oraz hasło służące do logowania do Konta składające się z co najmniej (8 znaków, w tym małych i dużych liter oraz cyfr i znaków specjalnych),
zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
Klient zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Muzyk a Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Założenie Konta nie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, jednakże

§ 4
Dostawa Produktów w formie cyfrowej

Dostawa Produktu w formie cyfrowej stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.
Umowa o dostawę Produktu w formie cyfrowej zostaje zawarta w chwili jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży Produktu w formie cyfrowej.
Dostawa Produktu w formie cyfrowej następuje poprzez pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji bezpośrednio do pamięci komputera poprzez łącze internetowe udostępnione przez Muzyk w ramach realizacji zamówienia.
Klient dokonuje zapłaty za Produkt w formie cyfrowej standardowym przelewem lub e-przelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (należącego do podmiotu innego niż Muzyk).
Klient zostaje poinformowany, przed złożeniem Zamówienia, czy dana forma płatności wiąże się z dodatkowymi kosztami, a jeśli tak to jakimi.
W przypadku zapłaty poprzez przelew bankowy na rachunek Muzyk, realizacja zamówienia zostanie dokonana po zaksięgowaniu właściwej kwoty na rachunku Muzyk.
Składając Zamówienie na Produkty w formie cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Muzyk świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27. Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt. 13) Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez Konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego w niniejszym Regulaminie i w Serwisie oraz kliknięcie pola wyboru (tzw. checkboxu). Muzyk zobowiązany jest do potwierdzenia Konsumentowi otrzymania ww. zgody na trwałym nośniku.

§ 5
Prawa na dobrach niematerialnych

Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
Klientowi, który dokonał zakupu Produktu przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem.
Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek (w tym profesjonalny) i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.
Klient nie powinien w szczególności przypisywać sobie autorstwa żadnych Produktów ani też całości lub części Szkoleń, w szczególności w ramach prowadzenia swojej działalności przy ich użyciu. Dozwolone jest posługiwanie się informacjami uzyskanymi ze Szkoleń i Produktów we własnej działalności (w tym działalności szkoleniowej i edukacyjnej) w zakresie dopuszczalnym zgodnie z Regulaminem i właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i oraz właściwych przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 6
Zawarcie umowy o uczestnictwo w Szkoleniu

Klienci za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać z Muzyk umowy o udział w Szkoleniach. Osoba zawierającą umowę o udział Szkoleniu w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie rezerwacji oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby.
Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacje na temat Szkoleń (w szczególności ich termin, miejsce, w którym maja się odbywać, temat i cena), nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy o udział w Szkoleniu.
Po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w ust. 2. wypełnieniu odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie, i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy o udział w Szkoleniu w myśl Kodeksu Cywilnego złożoną przez Klienta.
Klient chcąc zawrzeć ze Muzyk umowę o udział w Szkoleniu wypełnia formularz, o którym mowa w pkt. 3. podając następujące dane:
imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
ilość uczestników Szkolenia;
adres pocztowy Klienta;
adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,
kontaktowy numer telefonu Klienta;
dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane podane uprzednio, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
Jeżeli realizacja umowy jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z informacjami, które Muzyk zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi.
Ceny Szkoleń podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce).
Klient dokonuje zapłaty za Szkolenie eprzelewem za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (należącego do podmiotu innego niż Muzyk). Dokonanie płatności stanowi moment zawarcia umowy o przeprowadzenie Szkolenia.
Klient niebędący Konsumentem wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu oraz na jej doręczenie na adres e-mail podany zgodnie z ust. 1.
Termin i miejsce przeprowadzenia Szkolenia zostają podane w opisie Szkolenia, znajdującym się w Serwisie.
Szczegóły organizacyjne Szkolenia oraz bilet na Szkolenie w formie elektronicznej zostaną doręczone Klientowi pocztą elektroniczną (e-mail) po otrzymaniu przez Muzyk przelewu płatności z tytułu Szkolenia. Podstawą do uczestniczenia w Szkoleniu będzie okazanie biletu (wydruku lub na urządzeniu).
Muzyk może w terminie pomiędzy zawarciem umowy o udział w Szkoleniu a terminem Szkolenia wysłać Klientowi dodatkowe informacje o Szkoleniu.
Konsument zawierający z Muzyk za pośrednictwem Serwisu umowę o udział w Szkoleniu ma możliwość odstąpienia od niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub w formie mailowej na adres wskazany w § 2 ust. 3. przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Urszula Bartkowska Muzyk, ul. Mazowiecka 27 lok. 9, 30-019 Kraków, NIP: 6761699005, REGON: 35069879. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Powyższe nie uchybia szczególnym postanowieniom ust. 13 i 14 poniżej.
W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia, Muzyk bez zbędnej zwłoki zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu, w wypadku Konsumentów – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w wypadku innych Klientów – po chwili zawarcia umowy, jest możliwa jednak każdy przypadek będzie rozwiązywany indywidualnie po kontakcie ze Muzyk za pośrednictwem kanałów określonych w § 2 ust. 3.
Umowa o uczestnictwo w szkoleniu zawarta jest do momentu zakończenia szkolenia, o ile nie zostanie zakończona w inny sposób (np. rozwiązanie lub odstąpienie) na podstawie Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 7
Zasady uczestnictwa w Szkoleniach

Osoby biorące udział w Szkoleniach mają obowiązek:
zachowywać się podczas Szkolenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego, szanując innych uczestników oraz prowadzących Szkolenie;
szanować prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych podczas Szkoleń, w szczególności osoby te oświadczają, że:
nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie treści Szkoleń, poza sporządzaniem notatek ze Szkolenia, o ile osoba prowadząca Szkolenie nie wyrazi na to zgody,
akceptują, że wszelkie materiały udostępnione na Szkoleniach nie mogą być zbywane ani rozpowszechniane w żadnej innej formie.

§ 8
Webinaria

Do Webinariów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Szkoleń, a więc § 6.-7. Regulaminu.

§ 9
Tryb postępowania reklamacyjnego

Muzyk zobowiązuje się do dostarczania Klientom Produktów bez wad.
W przypadku zawierania umów sprzedaży Produktów z Konsumentem Muzyk odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie Cywilnym. ustawy o prawach konsumenta oraz wszelkich innych właściwych przepisów, w szczególności regulujących odpowiedzialność przedsiębiorcy względem Konsumentów. W przypadku umów, w których Klientem nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
Klienci mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z usług świadczonych przez Muzyk, a także wszelkie wady Produktów na adres [ula@urszulabartkowska.pl]. Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres korespondencyjny podany w ust. § 1.
Reklamacja powinna zawierać:
oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
oznaczenie umowy, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
W przypadku braku wymaganych informacji, Muzyk wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Muzyk może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
Reklamacje będą rozpoznawane nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Muzyk reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Muzyk niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną.
Muzyk dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Muzyk nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
Muzyk nie udziela gwarancji na Produkty.
Muzyk nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

§ 10
Polityka prywatności i Cookies

Na potrzeby niniejszego rozdziału poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
Administrator danych – administratorem danych jest Przemysław Porębski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Urszula Bartkowska prowadząca działalność pod firmą Urszula Bartkowska Muzyk, pod adresem: ul. Mazowiecka 27 lok. 9, 30-019 Kraków, NIP: 6761699005, REGON: 350698794, adres e-mail: [ula@urszulabartkowska.pl]. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych. Zbiór danych osobowych: „Zbiór Danych [_]” został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.
Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.
Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
wykonania umowy sprzedaży (w tym kontaktu z Użytkownikiem),
rozliczeń księgowych,
wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.
Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników.
Użytkownicy mają prawo do:
poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy Administratora danych wskazane w pkt. § 1 Regulaminu.
Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
konfiguracji serwisu, czyli:
dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Waszawie]
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 11
Nota prawna

Serwis został przygotowany na zlecenie Muzyk.
Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć lub filmów w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę bez zgody Muzyk jest zabronione.

§ 12
Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Muzyk, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w § 1 pkt 1. Regulaminu.
Muzyk nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Muzyk zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
Powołane w niniejszym Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery paragrafów (§), ustępów (ust.) i punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 grudnia 2016 roku.

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz

Zapisz się na Newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności, dostępną TUTAJ oraz że zostałem poinformowany/a, iż moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu oraz że nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Wiem też, że mogę w każdej chwili wycofać moją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Wyrażam zgodę Urszuli Bartkowskiej Muzyk na następujące operacje przetwarzania moich danych osobowych obejmujących adres email oraz imię, dokonywane w celu marketingu usług własnych Urszuli Bartkowskiej Muzyk: wysyłanie mi przez email spersonalizowanych informacji marketingowych (np. newslettera, materiałów edukacyjnych, zaproszeń na wydarzenia)."

Zgadzam się na wysyłanie przez Urszulę Bartkowską Muzyk informacji handlowych na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Top